Bepalingen Brabantse Winterkampioenschappen 2012 Afdrukken

2 Bepalingen Brabantse Kampioenschappen 2011/2012

Behalen van limiettijden

·         Limieten kunnen worden behaald in de in bovenstaande tabel genoemde periode.

·         Zwemmers met een gehandicapten status kunnen deelnemen aan de kampioenschappen. Ze zullen starten in de in het programma genoemde programmanummers. De limieten voor deelname zijn gebaseerd op de niveautabel KNZB gehandicapte zwemmers.

http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/gehandicaptensport/topsport/gehandicapten_zwemselectie/imoaz___lijst

·         De tabel programma/limieten per kampioenschap is per kampioenschap onderdeel van deze bepalingen

·         Voor de estafettes kan de limiet worden behaald met opgetelde controleerbare individuele tijden of met een als estafette gezwommen tijd, indien met de opgetelde individuele tijden geen limiet is behaald.

·         Tijden gemaakt tijdens een onderlinge wedstrijd, een training, een mislukte recordpoging, een ingelast nummer dat niet op de wedstrijdaanvraag voorkwam, of bij ongerechtigd uitkomen, worden niet geaccepteerd.

Onder ongerechtigd uitkomen wordt tevens verstaan het doen bijschrijven op een programma nadat de sluiting van de inschrijving is geschied (behoudens het gestelde in art. D 7.1).

·         Tijden van een startzwemmer in een estafette zullen worden geaccepteerd, indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt.

·         Tussentijden mogen gebruikt worden voor het behalen van de limiettijd. Zij zullen worden geaccepteerd indien deze in het proces-verbaal als zodanig zijn gewaarmerkt.

·         Tijden van gediskwalificeerde zwemmers, waarbij de tijd wel wordt genoteerd in het proces-verbaal, zullen worden geaccepteerd.

Leeftijdsindeling

·         Tijdens deze kampioenschappen wordt er gezwommen in de leeftijdsgroepen die zijn opgenomen in de programma/limieten tabel per kampioenschap.

Inschrijvingen

·         De inschrijving sluit dinsdag (datum om tabel hierboven) om 20.00 uur ’s avonds.

·         Alle gerechtigd ingeschreven deelnemers welke binnen de gestelde periode(n) de limiet hebben gezwommen worden zondermeer geplaatst.

·         Per vereniging kan met meer dan één estafetteploeg op een nummer worden ingeschreven.

·         Er kan zowel ingeschreven worden met een limiet behaald op een 50 m. baan als met een limiet behaald op een 25 m. baan. De ingeschreven tijd dient wel ten alle tijde de snelste tijd van de betreffende baansoort te zijn. Ter controle dient bij alle inschrijftijden de datum en plaats van de wedstrijd vermeld te worden. Let op! Ten alle tijden dient met de snelst gezwommen tijd in de limietperiode te worden ingeschreven ongeacht baanlengte.

·         Bij het inschrijven van estafetteploegen geldt dat moet worden ingeschreven met opgetelde individuele tijden van de vier zwemmers. Alleen wanneer door de opgetelde individuele tijden van de vier zwemmers, de limiet niet is behaald, mag gebruik worden gemaakt van een als estafette gezwommen (limiet)tijd.

·         Alle inschrijftijden dienen op een voor de KNZB controleerbare wedstrijd te zijn gezwommen. Van deze wedstrijd dient het proces-verbaal op de dag van de sluiting van de inschrijving bij het secretariaat van de zwemcommissie aanwezig te zijn.

·         Bij inschrijving kunt u aangeven of een deelnemer in aanmerking komt voor een jubileumaandenken. Er is sprake van een jubileum bij deelname aan 15 of 25 Brabantse Kampioenschappen of Brabantse Winter Kampioenschappen.

·         De kop van de jury wordt samengesteld door het KOC. Op dezelfde datum als de inschrijving zwemmers wordt van iedere vereniging verwacht dat zij minstens één tijdwaarnemer opgeven. Te denken valt aan één tijdwaarnemer per 8 zwemmers, met een minimum van één persoon. Eventuele wensen kunnen doorgegeven worden. Aanmeldingen bij Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken

·       U kunt uw inschrijving verrichten via e-mail:

Ø  U dient het SPLASH/Lenex-gegevens bestand, alsmede de deelnemerslijst op naam als pdf-bestand in te sturen. Daarnaast dient u ook een Deelnemerslijst (oftewel kruisjeslijst) toe te voegen. Inschrijvingen voor diverse dagen dienen als 1 totaalbestand ingestuurd te worden.

NB. Alle bestandsnamen dienen uw verenigingsnaam te bevatten.

Ø  Alle bestanden kunnen gemaild worden naar Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken . U dient als onderwerp in de mail te vermelden: "Inschrijving Brabantse Kampioenschappen" + de naam van uw vereniging.

Bij inschrijving via e-mail krijgt u een ontvangst bevestiging, alleen met deze ontvangst bevestiging is uw inschrijving definitief door de KNZB Kring Noord-Brabant ontvangen.

Ø  Alle communicatie mbt de inschrijving vindt per email plaats door de door de vereniging aangewezen aanmeldingfunctionaris met Dit e-mailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft JavaScript nodig om het te kunnen bekijken .

Ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijving

·         Onder ongerechtigde inschrijving wordt verstaan:

Ø  tijden die niet volledig overeenkomen met de tijden in het proces-verbaal.

Ø  tijden die niet overeenkomen met de snelste tijd op het betreffende nummer in de limietperiode.

Ø  tijden gezwommen op wedstrijden waarvan geen proces-verbaal bij de KNZB is ontvangen.

Ø  tijden gezwommen in wedstrijden waarbij de jurysamenstelling niet voldeed aan het gestelde in artikel D 11.

Ø  tijden uit een onderlinge wedstrijd, een training, een mislukte recordpoging, een ingelast programmanummer dat niet op de wedstrijdaanvraag voorkwam of bij ongerechtigd uitkomen (zie behalen van limieten).

Ø  inschrijvingen van zwemmers die op het betreffende programmaonderdeel niet startgerechtigd zijn.

·         Voor ongerechtigde, onvolledige of te late inschrijvingen wordt een boete van € 15,00  per inschrijving in rekening gebracht.

Series; indeling, afmelden en reserveregeling

·         De series worden ingedeeld aan de hand van de inschrijftijden. Van elke leeftijdscategorie zal 1 snelste serie worden ingedeeld, overige inschrijvingen worden op tijd ingedeeld.

·         De Brabantse Kampioenschappen vormen één wedstrijd, hetgeen inhoudt dat schriftelijke afschrijvingen uiterlijk de dinsdag voor de wedstrijd om 20:00 uur in het bezit van het zwemsecretariaat van Kring Noord-Brabant moeten zijn.

·         Ziekmeldingen worden alleen geaccepteerd voor de volledige, c.q. verdere, wedstrijd, dat wil zeggen dat na een ziekmelding niet meer kan worden gestart op latere programmanummers tijdens het gehele weekend.

·         Tijdens de kampioenschappen is de 1 start regel van toepassing.

·         De afmelding kan alleen gedaan worden door een door de vereniging aangewezen aanmeldingsfunctionaris . Ziekmelden kan door de (hoofd)coach op het bad plaatsvinden. Bij af- en ziekmelding dienen naam zwemmer, licentienummer en programmanummers(s)evenals de verenigingsnaam vermeld te worden in de mail.

Ceremonie en prijsuitreiking

·         Deelnemers die zich na de oproep door de speaker niet tijdig persoonlijk melden en deelnemen aan de huldigingceremonie zullen geen medaille en kampioenschapdiploma ontvangen. Indien de deelnemer(s) zich van te voren schriftelijk heeft afgemeld wordt achteraf aan de ploegleiding als nog de medaille en evt. kampioenschapsdiploma uitgereikt.

·         De nummer 1 van elk  programmanummer ontvangt een gouden medaille met diploma en de nummers 2 en 3 ontvangen respectievelijk een zilveren en bronzen medaille.

·         Bij de estafettenummers zijn er prijzen voor meisjes minioren 5 el, junioren 3 el, jeugd 2 el en senioren open. Bij de jongens minioren 6 el, junioren 2 en later, junioren 4 el en senioren open.

·         Indien een deelnemer en/of estafetteteam een Brabants Record zwemt ontvangt hij/zij een recorddiploma. Deze hoeft dan niet meer aangevraagd te worden.

Klassementen

·         Tijdens de Kampioenschappen zal een medailleklassement worden bijgehouden, waarbij de vereniging met de meeste gouden medailles de winnaar van dit klassement zal zijn.

·         Publicatie van dit klassement zal op de website (http://www.knzbkringbrabant.nl) plaatsvinden en wel zo spoedig mogelijk na afloop van het kampioenschap.

Voorstartruimte

·         Elke deelnemer dient zich uiterlijk 10 minuten voor de start te melden in de voorstartruimte en daar te verblijven tot gelegenheid wordt gegeven naar het startplatform te gaan. Het zich niet melden in de voorstartruimte kan uitsluiting tot gevolg hebben.

In- en uitzwemmen

·         Voor elke wedstrijd is er gelegenheid tot inzwemmen in het wedstrijdbad. Inzwemmen in dit bad is alleen toegestaan indien dit door scheidrechter (bij monde van de speaker) is vrijgegeven. 

·         Ten behoeve van de veiligheid van de zwemmers is er tijdens het inzwemmen een duikverbod m.u.v. de zgn sprintbanen die door de speaker worden ingesteld.

·         Zwemmers wordt gevraagd in te “zwemmen”, niet stil aan de lijnen te gaan hangen, en het bad niet via de elektronische tijdwaarnemingpanelen te verlaten.

·         Indien het bad het toelaat zal er tijdens de wedstrijd in- en uitzwem mogelijkheid worden geboden in een ander bad (of gedeelte daarvan). Ook hier geld dat het bad(gedeelte) alleen voor dat doel mag worden gebruikt. En alleen op die momenten dat de organisatie het bad vrijgeeft.

·         Afwijken van deze spelregels en inzwemmen op andere momenten ( bv voordat bad is vrijgegeven of tijdens prijsuitreiking) kunnen leiden tot maatregelen, in uiterste geval tot uitsluiting uit de wedstrijd.

Massage

·         Dit zal uitsluitend mogen worden gedaan in daartoe door de organisatie beschikbaar gestelde locaties.

Verenigingsvlaggen

·         Deze kunnen tot een week voor de aanvang van het evenement worden gezonden aan het zwembad waar de kampioenschappen worden georganiseerd. Na afloop van de kampioenschappen dienen de vlaggen door de verenigingen weer meegenomen te worden.

Uitslagen

·         Tijdens de wedstrijd zullen kopieën van goedgekeurde uitslagen worden opgehangen op een aantal verschillende locaties in het wedstrijdbad.

·         Na afloop van elke wedstrijddag zullen de uitslagen van die dag worden geplaatst op de website van de kring ( http://www.knzbkringbrabant.nl), vanwaar deze kunnen worden gelezen en indien gewenst gedownload.

·         De uitslagen worden gemaild naar de wedstrijdsecretaris van de deelnemende vereniging(en).

Deelnemers en ploegleiderskaarten

·         Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn bij aankomst op de wedstrijddag af te halen. Het aantal ploegleiderskaarten per vereniging is als volgt vastgesteld:

1 t/m 7 deelnemers                   1 ploegleiderskaart

8 t/m 14 deelnemers 2 ploegleiderskaarten

15 t/m 30 deelnemers              3 ploegleiderskaarten

31 t/m 46 deelnemers              4 ploegleiderskaarten

46 en meer deelnemers            5 ploegleiderskaarten

·         Deelnemers- en ploegleiderskaarten zijn strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen en zal eerst weer worden verstrekt na betaling van de toegangsprijs voor volwassenen.

·         Extra ploegleiderskaarten kunnen gelijktijdig aangevraagd worden als de inschrijving wordt gedaan, dit wordt gedaan via de mail. De prijs van deze extra kaart is gelijk aan die van een ploegleiderskaart. Verrekening vindt plaats via het verenigingsdepot. De voorkeur geniet om de kaarten direct aan te vragen bij de inschrijving.

Toegangsprijzen

·         De toegangsprijzen worden door de organiserende vereniging(en) in samenspraak met een afvaardiging van de Kring Zwemcommissie vastgesteld.

·         De prijs van het programmaboekje wordt door de organiserende vereniging(en) in samenspraak met een afvaardiging van de Kring Zwemcommissie vastgesteld.

Slotbepaling

·         De zwemcommissie van KNZB Kring Noord-Brabant behoudt zich het recht van wijziging voor indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken.


 bron: Handleiding KNZB  kring Noord Brabant